STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Statut Stowarzyszenia
Status Stowarzyszenia

 

STATUT STOWARZYSZENIA

(tekst jednolity)

Bono Serviamus

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Bono Serviamus – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Poznaniu i posiadającym osobowość prawną.

 

§ 2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Poznań.

 

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 4.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA

 

§ 6

Cele stowarzyszenia obejmują:

1. Rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe poszczególnych jednostek Szpitala,

3. Wspieranie działań administracyjnych Szpitala w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych,

4. Inicjowanie i prowadzenie współpracy Szpitala z instytucjami międzynarodowymi,

5. Promocję szpitala,

6. Promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. Wsparcie finansowe i rzeczowe jednostek organizacyjnych Szpitala w zakresie zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia oraz remontów i inwestycji,

2. Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, agendami Unii Europejskiej,

3. Inicjowanie i prowadzenie  działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski,

4. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla pracowników Szpitala,

5. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów, szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych w zakresie nauk medycznych,

6. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów i szkoleń w zakresie organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej,

7. Promocję szpitala poprzez upowszechnianie informacji o  działalności dzisiejszej Szpitala oraz jego historii, a także prowadzenie wydawnictw o powyższej tematyce,

8. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

§ 8.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§ 9.

Stowarzyszenie w celu realizacji swych statutowych celów może powołać sekcje tematyczne bądź inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

 

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnoletni cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1. Wykazuje zainteresowanie działalnością Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,

2. Przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską,

3. Opłaci roczną składkę członkowską w wysokości określoną uchwałą Zarządu.

 

§ 12.

Członkostwo Stowarzyszenie nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 13.

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba prawna

2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-7.

 

§ 14.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2. Dbać o jego dobre imię,

3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

5. Regularnie opłacać składki.

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:

2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3. Korzystać z lokali Stowarzyszenia,

4. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

5. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

6. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

7. Korzystać z  innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15.

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2. Skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały:

a) z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał stowarzyszenia,

b) z powodu nieusprawiedliwionego zaniechania udziału w pracy stowarzyszenia,

c) z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 2 lata,

3. Śmierci członka,

4. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

5. Uchwały o której mowa w pkt 2 a) i b) zarząd podejmuje z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia.

 

§ 16.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie  do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

1. Sąd Koleżeński.

 

§ 18.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia wynosi 3 lata, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, której kadencja trwa 4 lata.

 

§ 19.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

 

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszenie goście.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e/ wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f/ uchwalanie zmian statutu,

g/ podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i/ rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j/ powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

k/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie;

w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 21.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd

2. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenia.

3. Zarząd składa się z Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu,

4. Prezesa powołuje i odwołuje  Walne Zgromadzenie.

5. Podział funkcji między członków zarządu oraz udzielenie imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności stowarzyszenia,

c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

f) ustalanie wysokości składek członkowskich

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

 

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe

e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

§ 23.

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków  poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4. Sąd zamyka posiedzenie wydaniem orzeczenia, które poddaje się do wiadomości wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

§ 24.

W razie zmniejszania się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji w drodze uchwały dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności  oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes bądź Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających  łącznie.

 

Rozdział VI

ZMIANY STSTUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 26.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub

w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

§ 27

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.