STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Ochrona Rad. Pacjenta
PDF Drukuj

Warszawa, dnia 2 września 2014 r.

Poz. 1162

U S T A W A

z dnia 25 lipca 2014 r.

o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908 oraz z 2014 r.

poz. 587) w art. 33c:

1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7h w brzmieniu:

„7a. Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia obejmuje wykonywanie

następujących rodzajów testów:

1) odbiorczych (akceptacyjnych);

2) eksploatacyjnych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w radioterapii;

3) podstawowych i specjalistycznych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej,

rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

7b. Testy odbiorcze (akceptacyjne) przed pierwszym użyciem dla zastosowań klinicznych nowo instalowanego

urządzenia radiologicznego wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale

przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.

7c. Testy odbiorcze (akceptacyjne) przed użyciem urządzenia radiologicznego poddanego naprawie przeprowadzonej

w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką

otrzymuje pacjent, wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli

dostawcy lub przedstawicieli serwisu urządzenia radiologicznego.

7d. Testy odbiorcze (akceptacyjne) polegają na sprawdzeniu, co najmniej:

1) jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach urządzenia radiologicznego;

2) zgodności wartości zmierzonych z wartościami parametrów określonych w specyfikacji technicznej.

7e. Testy eksploatacyjne oraz testy specjalistyczne są wykonywane przez:

1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.1));

2) specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych

w jednostce ochrony zdrowia, zwanych dalej odpowiednio „fizykiem medycznym” lub „inżynierem medycznym”.

7f. Testy eksploatacyjne mogą wykonywać również osoby zatrudnione w jednostce ochrony zdrowia

i upoważnione przez jej kierownika do obsługi urządzeń radiologicznych, w zakresie określonym w upoważnieniu,

pod nadzorem fizyka medycznego lub inżyniera medycznego.

7g. Testy podstawowe są wykonywane przez osoby obsługujące urządzenia radiologiczne zatrudnione

w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione przez jej kierownika do wykonywania tych testów.

7h. Testy eksploatacyjne oraz testy specjalistyczne mogą być wykonane przez osoby, o których mowa w ust. 7e

pkt 2 oraz ust. 7f, jeżeli jednostka ochrony zdrowia:

1) zapewnia spójność pomiarową;

2) uczestniczy, nie rzadziej niż raz na 4 lata, w badaniach polegających na porównaniu wyników pomiarów parametrów

stosowanych w tej jednostce urządzeń radiologicznych z wynikami pomiarów parametrów urządzeń

stosowanych w innej jednostce;

3) posiada udokumentowane w formie pisemnej wyniki badań, o których mowa w pkt 2, potwierdzające, że każdy

z badanych fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych spełnia przyjęte na potrzeby tych badań kryteria

oceny.”;

2) w ust. 9:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zakres oraz częstotliwość wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych,”,

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) wymagania, warunki oraz częstotliwość wykonywania klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych

dotyczących przestrzegania wymogów ochrony radiologicznej pacjenta, a także podmioty uprawnione do

wykonywania tych audytów”.

Art. 2. Jednostki ochrony zdrowia są obowiązane przystąpić do badań, o których mowa w art. 33c ust. 7h

pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą

być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta dla personelu pracującego w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

 

Organizowane przez:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz
Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Kierownik naukowy prof. dr n med. Robert Juszkat

 

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Uprzejmie informujemy o prowadzonym przez nas szkoleniu z Ochrony Radiologicznej Pacjenta w następujących zakresach specjalności:

LR, LIX, LRZ, LST, LTF

Forma szkolenia

-Stacjonarne

-Na odległość (on-line)

Po przeprowadzeniu szkolenia wydajemy uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do zdawania egzaminu.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie oraz

Osoby, które:

1) uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub

2) uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub

3) uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub

4) ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy, lub

5) ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej— i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany;

3) adres korespondencyjny;

4) rodzaj specjalności.

Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Koszt egzaminu – 140 zł, płatny na podane konto

Wydajemy Certyfikat potwierdzajmy zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w określonym zakresie. Certyfikat jest ważny przez okres 5 lat.

Osoba, która nie zdała egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

 

Informacje:

 

61-854 92 70 Sylwia Sikorska , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
505 023 603 Patrycja Rakowska

fax. 61-854 90 83
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 15 stycznia 2015 10:08